Cậu ấm của 3D được bồng lên ghế Thứ trưởng

 

Dân Làm Báo - Trong nhng công đin ca B Ngoi giao Hoa Kỳ được tiết l bi Wikileak có đ cp đến vic "dư lun cho rng “cu m” Ngh sau này s lănh đo mt trong nhng tp đoàn ngành xây dng nhà nước ti thành ph H Chí Minh, và cũng có liên h mt thiết vi công ty Bitexco, mt công ty tư nhân đm trách vic xây ct mt s ṭa nhà chc tri ti Hà Ni và Sài G̣n. Tm hot đng ca Bitexco c̣n gm c ngành đóng chai, dt và các công tŕnh thy đin" (*). "Dư lun" đó nay đă thành s tht. Ngày 11 tháng 11, Nguyn Thanh Ngh, con trai ca th tướng Nguyn Tn Dũng đă được b nhim vào chc v Th trưởng B Xây dng.

 

 

Con đường hon l ca cu m Nguyn Thanh Ngh 

 

Cu m Ngh ct tiếng khóc chào đi 1 năm sau ngày đt nước gii phóng. Lúc y th́ đng chí b Dũng ch mi là Thượng Úy Chính tr viên trưởng Tiu đoàn b binh 207. Cu là anh ca cô chiêu Nguyn Thanh Phượng, con gái rượu cưng ca b Dũng là ch tch hi đng qun tr công ty qun lư qu đu tư Bn Vit (Vit Capital Fund Management – VCFM) vi s vn 55 triu đô la M.

 

Cu Ngh thi đu và h B (dài hn tp trung) Khoa Kĩ sư Xây Dng ca trường ĐHKT TP.HCM (94X3) vào năm 1994. Hai năm sau chc là nh cu mà bng nhiên lp này được nâng cp thành lp h A (chính qui).

 

Năm 2006 cu tt nghip bng tiến sĩ ngành K sư công chánh (structural engineering) ti đi hc George Washington. Sau đó cu v nước và đm nhn chc Trưởng ban Sau đi hc và Quan h quc tế, phó Vin trưởng Vin Đi hc M Hà Ni. Vào năm 2008, cu được b v làm Phó Hiu trưởng trường Đi hc Kiến trúc Tp.HCM.

 

Đó là nhng ǵ mà dân ta biết v đng chí y viên D khuyết ca BCH TƯ đng này. Nh́n qua th́ thy đng chí Dũng con hc hành khm khá hơn rt nhiu so vi đng chí Dũng cha. Nhưng s nghip chính tr chng M cu nước, tiêu dit tư sn, xây dng quá đ XHCN ǵ ǵ đó th́ không thy đâu.thư xă, phường, qun, tnh… cũng không. Ch biết là trong Đi hi Đng b TP.HCM ln th IX (nhim kỳ 2010-2015), đng chí cu m ra ng c Thành y dù cu không phi là Bí thư Đng y ca trường. Kết qu cu ch được 15/400 phiếu bu thành y viên.

 

Tuy nhiên v đi hi 11 Ba Đ́nh th́ đùng mt cái, đng chí cu m Nguyn Thanh Ngh được đ c b sung ngay ti đi hi và trúng c. Năm 34 tui, cu tr thành y viên d khuyết Ban Chp Hành TƯ đng, chun b sn sàng đ lănh đo gn 90 triu dân. Thế mi diu ḱ! Thế mi trên c tuyt vi! Thế mi thy tài sp ghế và bng con ca… đng chí b Dũng.

 

Nhưng xin đng cho rng cu m có được ngày hôm nay là nh ơn mưa móc ca ngài th tướng. Xin đc bài viết v cu sau đây s thy cu không thua không kém ǵ nhng điu viết v đng chí cha được sn xut t tn bên Đc.

 

Con trai Th Tướng Nguyn Tn Dũng: Đi lên bng chính đôi chân ḿnh!

 

m ngoái, tôi t mt huyn min núi Tây Nguyên v công tác ti trường Đi hc Kiến trúc thành ph H Chí Minh, mt môi trường mà vi tôi qu là “đa linh nhân kit”. Tôi đă rt ngc nhiên khi thy trong đi ngũ cán b lănh đo ca nhà trường, có mt người c̣n rt tr, Tiến sĩ Nguyn Thanh Ngh, tui 32, anh đă là Trưởng ban Sau đi hc và Quan h quc tế ca nhà trường và mi đây, anh li được b nhim làm Phó hiu trưởng.

 

Nhng người tr mà gi chc v cao nước ta chưa nhiu nên mt người như Ngh dĩ nhiên là khá “ni tiếng”. Nhưng c̣n mt điu khiến tôi ngc nhiên khác là mi người nhc nhiu đến anh không phi chc v y mà chính cách nghĩ, cách sng, cách làm vic rt khiêm tn, chng chc. Điu ni bt anh khiến mi người tin cy, yêu mến li chính là cái tâm trong sáng và phong cách làm vic sôi ni, nhit t́nh.

 

Nếu không t́nh c nghe thy Phó hiu trưởng nhà trường “bt mí” trong mt ba tic liên hoan, có l tôi s không biết chàng trai tr này là con mt vn b lănh đo cao cp Trung ương. Tiến sĩ Nguyn Thanh Ngh nguyên là sinh viên ưu tú ca Trựng Đi hc Kiến trúc thành ph H Chí Minh. TS Lê Quang Quư, Phó hiu trưởng nhà trường k cho tôi hay: Ba Ngh là cán b cp cao, làm vic Hà Ni nên anh phi sng, hc tp gn như t lp ti thành ph H Chí Minh.

 

Dĩ nhiên, ban lănh đo ca nhà trường khi y cũng không ai biết điu này nếu như không có mt ngày n, thy hiu trưởng nhà trường bt ng nhn được đin thoi ca mt đng chí lănh đo B Giáo dc và Đào to. Đng chí lănh đo B Giáo dc và Đào to yêu cu Ban giám hiu cho biết kết qu hc tp, rèn luyn ca cu sinh viên là con mt cán b lănh đo cao cp ca Chính ph. Lư do đơn gin v́ có ln, trong cuc tṛ chuyn thân mt, đng chí cán b cao cp ca Chính ph vi tư cách mt “ph huynh” đă “ng ư”: “Tôi bn công tác, mong nhà trường giúp đ, theo dơi, qun lư “tht cht”, s cháu hư hng”.

 

Lúc này, Ban giám hiu mi git ḿnh, không biết cu sinh viên y là ai? My năm lin, chưa thy nói thông tin có con trai ca mt cán b cao cp Chính ph hc tp trường ḿnh. Ban giám hiu yêu cu Bí thư Đoàn trường, người gn gũi nhiu sinh viên nht cung cp thông tin, cô bí thư cũng ch biết lc đu. Tra cu toàn b h sơ sinh viên, người ta mi t́m ra Nguyn Thanh Ngh, khi đó đă là sinh viên năm th ba ca nhà trường. Nhưng cũng phi mt my ngày đi chiếu mi t́m ra Ngh, v́ trong h sơ, anh khai rt khiêm tn, không h nêu c th chc v, đơn v công tác ca ba ḿnh. Mt điu rt bt ng là toàn th lp hc, thy cô, bn bè đu không biết Ngh là con đng chí cán b cp cao n, nhưng ai cũng biết Ngh là mt sinh viên hc tp gii, có đo đc tt, nhit t́nh vi các phong trào tp th. Khi người ta “phát hin” ra anh là con đng chí cán b cp cao th́ cũng là thi đim anh va vinh d được kết np vào Đng Cng sn Vit Nam – mt vinh d mà anh đă phn đu, giành được bng chính đôi chân ca ḿnh ch không phi “da bóng” ca ba.

 

Tt nghip xut sc, vi khát vng hc tp không ngng, như bao bn bè khác, Nguyn Thanh Ngh t t́m kiếm thông tin và thi đ hc bng tiến sĩ ca mt trường đi hc ln Hoa Kỳ. Cùng thi đim y, anh li được nhà trường xét, cho ch tiêu hc tiến sĩ ngành k sư công chánh (xây dng) Đi hc George Washington Washington.

 

Tt nghip xut sc, anh tr v nước, bn bè ai cũng nghĩ rng anh s “nhy” vào mt b, ngành, cơ quan nào đó Trung ương nhưng Nguyn Thanh Ngh li làm đơn xin v công tác ti Trường đi hc Kiến trúc thành ph H Chí Minh. Lư do vi anh tht đơn gin: Anh mun đi sâu vào con đường nghiên cu khoa hc, tiếp tc thc hin ước mơ, hoài băo và nhng công tŕnh khoa hc t nhng năm tháng sinh viên. Gi đây, 32 tui, là mt trong nhng lănh đo tr nht mt trường đi hc danh tiếng nhưng Nguyn Thanh Ngh luôn khiêm tn, chng chc, làm vic vi tt c tài năng và tâm huyết ca ḿnh.

 

Ban Sau đi hc, dưới s ch đo ca anh đă có nhiu phát trin mi, góp phn nâng cao cht lượng giáo dc, đào to và nghiên cu khoa hc ca nhà trường. Khi Trường đi hc kiến trúc thành ph H Chí Minh phát đng cuc vn đng hc tp và làm theo tm gương đo đc H Chí Minh, anh là mt trong nhng lănh đo khoa gương mu, vn đng mi người thc hin cuc vn đng nghiêm túc thông qua nhng vic làm c th hng ngày, “soi ḿnh” vào tm gương ca Bác.

 

Vi anh, mt trong nhng bài hc đo đc ln mà anh hc tp được t Bác H chính là ngh lc ln lao và s phn đu sut đi hi sinh v́ s nghip cách mng cao c ca dân tc, đt nước. Bác đă nhiu ln căn dn thanh niên phi t hc tp, rèn luyn, đi lên bng chính ni lc ca ḿnh, không trông ch, li vào người khác. Bác cũng nhiu ln phê phán căn bnh cc b, bn v, đa phương ch nghĩa, kết bè kết cánh trong công tác cán b. Tuy anh chưa bao gi t khng đnh hay khoe m v s t lc đi lên ca ḿnh, nhưng trong suy nghĩ ca tôi cũng như nhiu sinh viên khác, Nguyn Thanh Ngh chính là mt tm gương v tinh thn y.

 

Phát biu ti Đi hi Đoàn toàn quc gn đây, Tng bí thư Nông Đc Mnh cũng ch rơ: “Mt b phn thanh niên chưa chuyên tâm hc tp, rèn luyn, t lc vươn lên và cng hiến cho đt nước, c̣n b chi phi bi cuc sng hưởng th, sa vào t nn xă hi, sng thiếu trách nhim vi mi người và chính ḿnh. V́ vy, nhng tm gương như Nguyn Thanh Ngh tht đáng quư biết bao. 

 

*

 

"Bn bè ai cũng nghĩ rng anh s “nhy” vào mt b, ngành, cơ quan nào đó Trung ương nhưng Nguyn Thanh Ngh li làm đơn xin v công tác ti Trường đi hc Kiến trúc thành ph H Chí Minh. Lư do vi anh tht đơn gin: Anh mun đi sâu vào con đường nghiên cu khoa hc, tiếp tc thc hin ước mơ, hoài băo và nhng công tŕnh khoa hc t nhng năm tháng sinh viên..."

 

Cái công ty PR buôn bán rác nào đó qu là x rác by b. Anh Ngh nào có mun đi sâu vào con đường nghiên cu chi cho phin. Anh đă được đng chí b bng vào cái ghế y viên D khuyết ca BCH TƯ đng mt cách ngon ơ trong kỳ đi hi đng. Bây gi th́ đng chí b kéo thêm mt cái ghế béo b mang tên xây dng - tiến v thành đô ta gii phóng mt bng - cho cu m. 

 

Con đường hon l ca cu m tht thênh thang chng khác ǵ các quư t ca ngài Gaddafi... cho đến thi khc nhn ra rng dưới con đường thênh thang y c̣n có nhng ng cng. 

 

Dân Làm Báo

danlambaovn.blogspot.com